Základné definície zdravotného postihnutia

Zdravotné postihnutie (disability)
 
Zdravotné postihnutie je výsledkom poruchy telesnej štruktúry alebo telesnej funkcie, ktorá má dlhodobé následky a znamená obmedzenie činnosti a obmedzenia pri zapojení sa do životných funkcii. Významný vplyv na obmedzenie aktivít a participáciu majú faktory vonkajšieho životného prostredia (§ 9 Stanov NROZP v SR).

Hendikep
 
Filozofia a aktivity NROZP v SR sú založené na pojme zdravotného postihnutia vo vzťahu k životnému prostrediu. Ak človek s trvalým zdravotným postihnutím sa vo svojom živote stretáva so značnými ťažkosťami v dôsledku svojho zdravotného postihnutia,  potom vzniká hendikep medzi ním a ostatnou spoločnosťou. Členstvom v NROZP v SR jeho členské organizácie vyjadrujú súhlas s touto definíciou hendikepu (§ 10 Stanov NROZP v SR).