Naši členovia

V rámci Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím je združených vyše dvadsať členských organizácií. Kontakty na jednotlivé členské organizácie a základné informácie o nich nájdete na tejto webstránke.

Zoznam členských organizácií:

 1. Asociácia Marfanovho syndrómu
 2. Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS
 3. Liga proti reumatizmu na Slovensku
 4. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 5. Otvorme dvere, otvorme srdcia
 6. Slovenské hemofilické združenie
 7. Slovenský zväz sclerosis multiplex
 8. Slovenský zväz telesne postihnutých
 9. Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 10. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 12. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
 13. Zväz diabetikov Slovenska
 14. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
 15. Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže
 16. Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí
 17. SLOVILCO – Slovenské združenie stomikov (Slovak ostomy Association)
 18. Slovenská únia sluchovo postihnutých
 19. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 20. Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR

Asociácia Marfanovho syndrómu:

 • registračná adresa: Dobrovičova ulica 7, 811 02 Bratislava
 • kontaktná adresa: AMS, Lukovičová Alžbeta, Vajnorská 54, 831 04 Bratislava
 • www.marfan.szm.sk
 • Alžbeta Lukovičová, prezidentka
 • RNDr. Roman Dušinský, CSc., viceprezident
 • tel: 02/44257904
 • mob: 0903 74 74 24

Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS


Liga proti reumatizmu na Slovensku


Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

 • Chránené pracovisko a korešpondenčná adresa: Vrútocká 8, 821 04  Bratislava
 • Sídlo: Banšelova 4,  821 04 Bratislava
 • Predsedníčka: Mgr. Andrea Madunová
 • Tel.: 02/4341 1686
 • Tel./fax.: 02/4341 0474
 • IČO: 00 624 802
 • Č. ú.: 2624340950/1100, Tatra banka a. s.
 • E-mail: omd@omdvsr.sk
 • www.omdvsr.sk

Otvorme dvere, otvorme srdcia


Slovenské hemofilické združenie

 • Antolská 11, 851 07 Bratislava
 • www.shz.sk
 • Ing. Jaroslav Janovec, predseda
 • e-mail:  shz@shz.sk
 • Tel: 02/63531453, 0905 241 353
 • Fax: 02/63531454, 053/4465154

Slovenský zväz sclerosis multiplex

 • Konštantína Čulena 12, 971 01 Trnava
 • www.szsm.szm.sk
 • Jarmila Fajnorová, prezident
 • tel:  +421 57 44 93 113, +421 918 636 623, +421 903 466 514,
 • +421 903 204 902
 • e-mail: szsm@szm.sk
 • Katarína Pisečná ,viceprezident
 • e- mail: katka.pisecna@gmail.com

Slovenský zväz telesne postihnutých


Slovenský zväz zdravotne postihnutých


Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

 • Poštový priečinok 7, Pošta 4, 840 00 Bratislava
 • www.spae.sk
 • Terézia Hurbaničová, prezidentka
 • tel: 02/ 65424712
 • Bergmannová Ľubica, viceprezidentka
 • tel: 0904/624460
 • e-mail: vyroba@spn.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska


Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

 • Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava
 • www.zpmpvsr.sk
 • Predseda – Mgr. Stefi Nováková
 • tel.: 034/7733292
 • e-mail: domsvitania@stonline.sk
 • Riaditeľka, štatutárny zástupca – Mgr. Iveta Mišová
 • tel/fax: + 421 2 63814968
 • e-mail: misova@zpmpvsr.sk
 • e-mail:zpmpvsr@zpmpvsr.sk
 • tel/fax: + 421 2 63814968

Zväz diabetikov Slovenska


Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR


Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže


Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí


SLOVILCO – Slovenské združenie stomikov (Slovak ostomy Association)


Slovenská únia sluchovo postihnutých

 • Mierová 4, 066 01 Humenné.
 • Predseda organizácie: Bc. Michalková Zuzana
 • E-mail:  suhohp@gmail.com
 • IČO: 42136938

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

 • Námestie 1. mája č. 1, P.O.Box 89, 810 00 Bratislava
 • www.sposa.sk
 • Predseda – Ing. Mária Štubňová
 • Podpredseda – Bc. Zuzana Tichá
 • Tel: 0915 703 709
 • Tel2: 0915 703 708