2 percentá

Aj VY môžete pomôcť 2% daňou pre 10% ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Ako môže pomôcť 2% daň Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR)?

NROZP v SR je nezávislým občianskym združením, združujúcim organizácie rôznych druhov zdravotného postihnutia.

Nezískava žiadne štátne príspevky a je finančne plne závislá od projektov, o ktoré sa uchádza v rámci rozličných projektových schém.

Je reprezentatívnou organizáciou, občanov so zdravotným postihnutím v SR a rpacuje aj na úrovni Európskej únie.

2% z Vašich daní používame na: presadzovanie záujmov a ochranu práv občanov so zdravotným postihnutím, tvorbu internetového časopisu Mosty inklúzie, spoluprácu s domácimi i zahraničnými organizáciami, vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania ich práv, poradenstvo iným organizáciám ľudí so zdravotným postihnutím v rozličných oblastiach ich života.

Prečo práve nám?

Pretože pomáhame každému, bez rozdielu.

Podporujeme malých, veľkých, mladých aj starších bez rozdielu.

Spájame ľudí s rozličnými druhmi zdravotného postihnutia bez rozdielu.

Pretože našu pomoc a podporu možno raz budete potrebovať aj VY.

V čom spočíva naša pomoc pre ostatných?

V úsilí vytvoriť lepšie životné podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím – projekty soc. rehabilitácie.

Vzdelávame, aby sme dosiahni väčšiu rovnosť príležitostí a väčšie zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím – tréningy predchádzania diskriminácie, vzdelávanie o možnostiach zamestnania sa ľudí so zdravotným postihnutím

Bojujeme za lepšie legislatívne podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím a implementáciu EÚ legislatívy – pripomienkovanie legislatívy, členstvo v Európskom fóre zdravotné postihnutia.

Upozorňujeme na závažné nedostatky v oblasti prístupnosti – fotografická súťaž zobrazujúca fyzické bariéry, s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným postihnutím.

Informujeme o rozličných aspektoch života a o živote ľudí s rozličnými druhmi zdravotného postihnutia – internetový časopis.

Spolupracujme na rozličných národných a medzinárodných projektoch – zavádzanie Eura na Slovensku, zbierka jeden milión podpisov pre prijatie smernice o právach ľudí so zdravotným postihnutím.

Potvrdenie o zaplatení dane FO

V Y H L Á S E N I E- o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane FO

Daňové priznanie – príloha